Home

ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พล.ร.อ. ปวิตร


เมื่อ 8 ส.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.เอกรักษ์ สิงหพงษ์ รองเสธ.สนภ.3 นทพ.
ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร. และคณะ
ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในวันพุธที่ 14 ส.ค.62
โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมี...นายศรัญยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
และ พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน กอ.รมน.จว.ช.ม. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่
ชั้น 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่