ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา สนภ.3 นทพ.พ.อ.อภิรัชฎ์  รามนัฎ
รอง.ผอ.สนภ.๓ นทพ.

พ.อ.ชูศักดิ์ ธีรากิจ
รอง.ผอ.สนภ.๓ นทพ.

พ.อ.กฤศ  ศิริพงศ์
เสธ.สนภ.๓

พ.อ.นิธิกรณ์  คำแก้ว
รอง เสธ.สนภ.๓